REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Kovako s r.o., so sídlom Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur,  (ďalej len „ Kovako“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), ako aj v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


1.3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni Kovako a zároveň je zverejnený aj na internetovej stránke www.kovako.sk.


1.4. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.


1.5. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


1.6. Reklamačný poriadok  je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


2. Zodpovednosť za vady predaného tovaru

2.1. Spoločnosť Kovako zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba.


2.2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občianskeho zákonníka).


2.3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka), pričom  v prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.


2.4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


2.5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká/nevzniká:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 
3. Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady reklamovaného tovaru

3.1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu v ktorejkoľvek prevádzkarni spoločnosti Kovako v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom na predávané výrobky, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť (§ 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa).


3.2. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu, na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré s týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.


3.3. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).


3.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.


3.5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné stým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
3.6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
3.7. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
3.8. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
3.9. Súčasť evidencie reklamácii tvorí písomný doklad o jej vybavení. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, alebo e-mailová pošta.


4. Spôsob vybavenia reklamácie


4.1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).


4.2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).


4.3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).


4.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.


4.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.


4.6. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.


4.7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5. Povinnosti kupujúceho pri kúpe tovaru v rámci reklamačného procesu.


5.1. Ak to povaha výrobku umožňuje, kupujúci musí v súčinnosti s predávajúcim preberaný tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí.


5.2. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho osobnom prevzatí tovaru a skontrolovať jeho obal, kompletnosť balenia a jeho obsah okamžite. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.


5.3. Pri doručení tovaru kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne vodičovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí vodič. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


5.4. Kupujúci má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Pri prepravovanom výrobku je povinný spísať s vodičom protokol o vade alebo tovar neprebrať. Poškodenie tovaru pri preprave je nutné nahlásiť bezodkladne po prevzatí zásielky.


5.5. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamácia tovaru, ktorý sa nedá  dopraviť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce: podmienky:
- doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
- vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o - obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.


5.6. Kupujúci je povinný nakladať so zakúpeným tovarom len v súlade s informačnými povinnosťami, návodom na používanie alebo symbolmi ošetrenia.


5.7. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


5.8. Kupujúci je povinný doklad o kúpe, vydaný na zakúpený tovar riadne uschovať pre prípad reklamácie.


5.9. Reklamácia môže byť zaevidovaná len na základe predloženia reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe (prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol zakúpený v Kovako).  Obe podmienky musia byť splnené súčasne.


5.10. Po vzniku vady na tovare je zakázané takýto tovar naďalej používať, pričom kupujúci má povinnosť uplatniť reklamáciu vady tovaru bezodkladne jej zistení.


5.11. Za vadu výrobku sa nepovažuje vada spôsobená riadnym opotrebovaním výrobku, alebo nedodržiavaním údržby výrobku. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník znáša všetky náklady spojené s vybavením takejto reklamácie. Spoločnosť Kovako nezodpovedná za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním v nevhodných podmienkach alebo spôsobené živelnou pohromou.


5.12. Zoznam servisných stredísk nájdete v záručnom liste alebo na samostatnej prílohe v záručnom liste, priamo v detaile tovaru na www.kovako.sk prípadne ho poskytneme telefonicky  02/44 97 0330. Pokiaľ budete mať dotaz ohľadom vašej reklamácie, obráťte sa tiež na nás telefonicky alebo emailom: info@kovako.sk

6.Upozornenie

6.1. Pokiaľ prevzatý tovar odovzdal kupujúci bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, spoločnosť Kovako s.r.o nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska.

6.2. Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko  spoločnosti Kovako s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku a/alebo prepravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

6.3. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu dát v zariadení , ako aj  predajca firma Kovako s.r.o. nezodpovedá za zmenu ovládania zariadenia, za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.
 
7. Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

7.1. Pošlite e-mail na adresu info@kovako.sk (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, jeho výrobné číslo, číslo predajného dokladu a popis závady.

7.2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa  servisného strediska je: Kovako s.r.o., Na pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur ).

7.3 Pošlite ( doručte )  tovar na určenú adresu spolu s popisom  podrobným závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.